Information angående hur Corona epidemin påverkar JH Tidbeck AB 2020-03-23

Som de flesta känner till kommer vi inom kort att hamna i ett svårt läge med produktion och leveranser beroende på Coronaviruset.

Flera av våra stora kunder har stängt sin verksamhet vilket kraftigt påverkar oss.

Vi kommer att göra allt vi kan för att kunna leverera till er kunder.

De svårigheter som finns är att få tag i material och att få färdiga artiklar ytbehandlade.

Vår verksamhet kommer att stängas ned vilket innebär att vi från 20-04-01 kommer att ha en mycket begränsad tillgänglighet och kapacitet.

Vi kommer att ha öppet dagligen men för säkerhets skull ta kontakt innan besök och leverans.

Vi hoppas på er förståelse för att det nu kommer bli svårt att få tag i oss per telefon.

Skicka gärna mail så besvarar vi det inom kort.

Sven Olov Kronaas, VD

 

Information on how the Corona epidemic affects JH Tidbeck AB 2020-03-23

 

As most people know, we will soon end up in a difficult situation with production and deliveries depending on the Corona virus.

Several of our major customers have closed their operations, which greatly affects us.

We will do everything we can to deliver to your customers.

The difficulties that exist are getting hold of materials and getting finished articles surface treated.

Our operations will be closed down, which means that from 20-04-01 we will have very limited availability and capacity.

We will be open daily but for safety please contact before visit and delivery.

We hope for your understanding that it will now be difficult to reach us by phone.

Feel free to send us an email and we will answer it shortly.

 

Sven Olov Kronaas, MD